Algemene voorwaarden

Home

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders/Juristen Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders/Juristen, hierna te noemen Geerlings & Hofstede, en haar (potentiële opdrachtgevers tot onder meer het verlenen van juridische diensten, ambtelijke (gerechtsdeurwaarders)werkzaamheden, het incasseren van vorderingen, creditmanagement, debiteurenbeheer en voorts alle diensten en werkzaamheden welke binnen de doelstelling van Geerlings & Hofstede vallen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2     Algemene voorwaarden van opdrachtgevers – onder welke benaming dan ook – zijn niet van toepassing en worden expliciet uitgesloten.

1.3     Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

1.4     Geerlings & Hofstede behoudt zich het recht voor wijzingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Geerlings & Hofstede gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De nieuwe tekst en de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zullen tijdig kenbaar worden gemaakt, waarna de nieuwe voorwaarden zullen gelden indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen na bekendmaking schriftelijk tegen de toepasselijkheid daarvan heeft geprotesteerd.

2. Definities
2.1     Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen (in deze voorwaarden ook als Geerlings & Hofstede aangeduid) is een burgerlijke maatschap van natuurlijke en rechtspersonen, gevestigd te Amsterdam, welke is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55104622.

2.2     Een opdrachtgever is een natuurlijke- of een rechtspersoon die Geerlings & Hofstede een opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden of diensten te verrichten en welke opdracht door Geerlings & Hofstede expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd.

2.3     Tussenpersonen zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder wordt verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandsverleners en andere bedrijven of personen met een juridische functie.

2.4     Cliënten zijn partijen namens wie Geerlings & Hofstede haar diensten en/of werkzaamheden verricht. Dit kunnen zowel eisers als verweerders zijn.

2.5     Een schuldenaar is degene op wie de opdrachtgever c.q. cliënt pretendeert een vordering te hebben, dan wel een geschil mee meent te hebben.

2.6     Het schuldenaarstarief is het voor de schuldenaar geldende tarief als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarder (BTAG).

2.7     Onder rolwerkzaamheden wordt verstaan het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, de zorg voor het overleggen van processtukken en de verwerking alsmede doorzending daarvan, het compareren of pleiten ter zitting en voorts alle daarmee verband houdende werkzaamheden in het kader van de gerechtelijke procedure.

2.8     Incassowerkzaamheden zijn werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde op geld waardeerbare vorderingen.

2.9     Juridische werkzaamheden omvatten het opstellen en verstrekken van adviezen, alsmede het opstellen, toetsen en wijzigen van stukken (brieven/exploten/akten) op juridisch gebied.

2.10   Ambtelijke werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die expliciet door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

2.11   Niet ambtelijke werkzaamheden zijn alle door Geerlings & Hofstede te verrichten werkzaamheden die niet expliciet door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

2.12   Verschoten zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallen onder de eigen verdiensten van Geerlings & Hofstede, zoals advertentiekosten, informatiekosten (BRP, kadaster, handelsregister, UWV-polis, verhaalonderzoek), griffierecht, kosten externe advocaat/jurist, kosten externe deurwaarders, kosten ontruimploeg, kosten slotenmaker en dergelijke. Dit worden ook wel Out of Pocket kosten genoemd. Voor deze      kosten ontvangt opdrachtgever een voorschotnota bij aanvang van de opdracht.

3. Aanvaarding
3.1     Geerlings & Hofstede, meer in het bijzonder ieder der aan haar kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, kan (behoudens tot zover haar ministerieplicht als vermeld in de gerechtsdeurwaarderswet strekt ) nimmer tot acceptatie van juridische, incasso-, ambtelijke en/of andere werkzaamheden verplicht worden.

3.2     Een aan Geerlings & Hofstede verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Geerlings & Hofstede is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer of op het moment dat voor de opdrachtgever een begin van aanvang van de werkzaamheden waarneembaar/aantoonbaar is.

3.3     Geerlings & Hofstede is gerechtigd een aan haar verstrekte opdracht, ook na aanvaarding, te retourneren indien voor de uitvoering van de opdracht van haar verwacht wordt werkzaamheden en/of handelingen uit te voeren, welke in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de redelijkheid en billijkheid of die haar goede naam kunnen aantasten, zulks met uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade welke de opdrachtgever direct of indirect lijdt door het retourneren van de opdracht, ongeacht het moment waarop dit plaatsvindt. Geerlings & Hofstede behoudt daarbij haar recht op vergoeding door de opdrachtgever van de door haar gemaakte kosten, verschotten en provisies.

3.4     Indien een opdracht door meerdere (rechts)personen wordt verstrekt, geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle verstrekkers jegens Geerlings & Hofstede.

3.5     Bij onduidelijkheid of een opdracht al dan niet namens een (rechts)persoon is verstrekt, of de (rechts)persoon namens wie de opdracht zou zijn verstrekt geen verhaal voor de door Geerlings & Hofstede in verband met de opdracht gemaakte kosten en verschotten biedt, geldt eveneens een hoofdelijke aansprakelijkheid van de feitelijke verstrekker (natuurlijk persoon) jegens Geerlings & Hofstede.

4. Werkzaamheden
4.1     Alle door Geerlings & Hofstede verrichte werkzaamheden geschieden telkens voor rekening en risico van opdrachtgever. Dit geldt tevens voor werkzaamheden van door Geerlings & Hofstede in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

4.2     Het staat Geerlings & Hofstede vrij om ten behoeve van de opdracht derden (waaronder collega-deurwaarders, advocaten, notarissen, juristen, informatieleveranciers, gerechtelijke bewaarders e.d.) in te schakelen. De kosten van deze derden worden door Geerlings & Hofstede als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.3     Indien de opdrachtgever aan Geerlings & Hofstede een opdracht tot incasso- of executiemaatregelen verstrekt (al dan niet in vergelijkbare termen en bewoordingen), machtigt de opdrachtgever Geerlings & Hofstede – behoudens een specifieke opdrachtomschrijving tot het verrichten van uitsluitend bepaalde gespecificeerde werkzaamheden – om namens opdrachtgever alle benodigde ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten, die naar het oordeel van Geerlings & Hofstede noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze werkzaamheden betreffen meer specifiek doch niet uitsluitend:

  1. het zowel schriftelijk, als telefonisch, als persoonlijk benaderen van de schuldenaar;
  2. het aan de schuldenaar in rekening brengen van rente en kosten;
  3. het ontvangen van gelden;
  4. het treffen van een betalingsregeling;
  5. het starten en voeren van een gerechtelijke procedure;
  6. het nemen van executiemaatregelen;
  7. het nemen van alle overige naar het oordeel van Geerlings & Hofstede gepaste maatregelen

5. Aansprakelijkheid
5.1     Geerlings & Hofstede heeft met betrekking tot het slagen van een opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nooit worden gehouden aan een bepaald resultaat of daarvoor aansprakelijk worden gehouden.

5.2     In geval van overmacht is Geerlings & Hofstede niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Geerlings & Hofstede onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de opdracht of andere op Geerlings & Hofstede rustende verplichtingen en tijdelijk of blijvend verhindert.

5.3     In het bijzonder doch niet beperkt geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, hinderlijke verkeers- en weersomstandigheden, brand, technische- en/of computerstoringen, of andere ernstige storingen en belemmeringen in of buiten het bedrijf van Geerlings & Hofstede of die van door Geerlings & Hofstede ingeschakelde derden.

5.4     Bij overmacht heeft Geerlings & Hofstede – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht met de tijdsduur van de overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst tot op dracht te ontbinden, zonder dat Geerlings & Hofstede in welke vorm dan ook is gehouden tot vergoeding van schade.

5.5     Geerlings & Hofstede is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, die de opdrachtgever heeft geleden of nog mocht lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan Geerlings & Hofstede kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

5.6     Geerlings & Hofstede is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden, of nog door derden te lijden ten gevolge van handelingen die in het kader van de opdracht zijn verricht of niet zijn verricht.

5.7     Geerlings & Hofstede, alsmede de aan Geerlings & Hofstede verbonden gerechtsdeurwaarders en medewerkers zijn ter zake van zowel ambtelijke als niet-ambtelijke werkzaamheden – onverminderd het in dit artikel bepaalde -, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som ter zake van vermogensschade die door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en waarvan haar verzekeraar in voorkomend geval aanspraak geeft op uitkering.

6. Tarieven
6.1     De door Geerlings & Hofstede gehanteerde tarieven voor haar diensten en werkzaamheden zijn opgenomen in een apart “Geerlings & Hofstede Tarieven Reglement”, welk reglement in de meest recente uitgave wordt geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Alle in dat reglement aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief de daarover in rekening te brengen BTW.

6.2     Indien de opdrachtgever een aan Geerlings & Hofstede uit handen gegeven opdracht intrekt, buiten Geerlings & Hofstede om een (betalings-)regeling met diens wederpartij treft, met diens wederpartij een schikking treft, dan wel van verdere (incasso-)behandeling afziet, is de opdrachtgever gehouden de kosten te voldoen als ware de opdracht volledig door Geerlings & Hofstede uitgevoerd en succesvol afgerond. In incassozaken zullen de toepasselijke provisies gelden over de ter incasso uit handen gegeven vordering, als ware deze volledig geïncasseerd. Deze bepaling geldt tevens voor zaken waarin de opdrachtgever ondanks een rappel Geerlings & Hofstede zonder bericht, medewerking of instructies laat.

6.3     Geerlings & Hofstede is op elk moment gerechtigd haar tarieven aan te passen indien prijsbepalende factoren tijdens de looptijd van de overeenkomst dit rechtsvaardigen. Geerlings & Hofstede is in elk geval gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen op basis van de wijzing van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI – voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6.4     De opdrachtgever is niet gerechtigd tot (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst over te gaan, indien de wijziging van de tarieven het gevolg is van een overheidsmaatregel.

6.5     Alle door Geerlings & Hofstede te maken kosten alsmede in rekening te brengen tarieven en provisies, komen primair voor rekening van opdrachtgever. Voor zover wettelijk en feitelijk mogelijk, zal Geerlings & Hofstede trachten deze te verhalen op de wederpartij. Kosten, tarieven en provisies die niet onder een toevoeging vallen en waarvan verhaal op de schuldenaar niet (wettelijk en/of feitelijk) mogelijk is, zoals verschotten en (eventuele) executieprovisie, komen ook in toevoegingszaken te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

6.6     Indien opdrachtgever rechtstreeks gelden ontvangt van de schuldenaar ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de door Geerlings & Hofstede gemaakte kosten inclusief de verschuldigde incassoprovisie.

6.7     Bij aanvaarding van een voorstel tot betaling van de schuldenaar tegen finale kwijting is de opdrachtgever gehouden alle door Geerlings & Hofstede gemaakte kosten te voldoen, inclusief de over het geïncasseerde bedrag verschuldigde incassoprovisie.

7. Voorschotten
7.1     Geerlings & Hofstede is voor haar werkzaamheden en/of werkzaamheden van in te schakelen derden, te allen tijde gerechtigd een door haar te bepalen voorschot aan de opdrachtgever te vragen, welk voorschot bij de afwikkeling van de opdracht met de opdrachtgever wordt verrekend.

7.2     Geerlings & Hofstede is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Geerlings & Hofstede voor die opdrachtgever heeft gemaakt of nog verwacht te maken.

7.3     Geerlings & Hofstede is gerechtigd om – met uitsluiting van aansprakelijkheid voor daardoor eventueel ontstane schade – eerst na ontvangst van het door haar verzochte voorschot haar werkzaamheden aan te vangen c.q. te vervolgen.

7.4     Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan het verzoek van Geerlings & Hofstede om het verzochte voorschotbedrag te voldoen, is Geerlings & Hofstede gerechtigd de opdracht te retourneren, met behoud van haar rechten op vergoeding van door haar en betrokken derden gemaakte kosten en betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde provisie, onverminderd het recht van Geerlings & Hofstede op vergoeding van alle door haar geleden schade.

7.5     Opdrachtgever is geen rentevergoeding verschuldigd over de door Geerlings & Hofstede voorgeschoten bedragen en voor opdrachtgever reeds gemaakte kosten. Geerlings & Hofstede is evenmin gehouden rente te vergoeden over door de opdrachtgever voldane voorschotbedragen en onder Geerlings & Hofstede te behoeve van opdrachtgever rustende gelden.

8. Afrekening & Afdracht
8.1     Opdrachtgever heeft recht op de door Geerlings & Hofstede ter zake van de opdracht ontvangen gelden ter aflossing van hoofdsommen, rente en kosten, verminderd met de gemaakte verschotten en aan Geerlings & Hofstede toekomende vergoedingen.

8.2     Indien opdrachtgever een tussenpersoon is, wordt hij als de rechthebbende beschouwd in de zin van artikel 19 Gerechtsdeurwaarderswet en niet de afzonderlijke cliënten van die tussenpersoon.

8.3     Alle betalingen door of namens schuldenaren en/of derden ter zake van de opdracht verricht aan Geerlings & Hofstede dan wel aan opdrachtgever, strekken eerst ter dekking van door of namens Geerlings & Hofstede gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan Geerlings & Hofstede toe.

8.4     Geerlings & Hofstede is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

9. Tussentijdse afdracht
9.1     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt Geerlings & Hofstede bij wijze van tussentijdse afdracht aan de opdrachtgever op portefeuilleniveau minimaal maandelijks de ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden af, zulks onder aftrek van de gemaakte verschotten, gemachtigdensalarissen, gemaakte kosten, (het evenredig deel van) de provisie over het bereikte resultaat, alsmede de door Geerlings & Hofstede gestelde reservering voor nog te verwachten kosten en verschotten, een en ander voor zover het aan de opdrachtgever toekomende bedrag op portefeuilleniveau een bedrag van € 500,00 te boven gaat.

9.2     Geerlings & Hofstede is gerechtigd de onder 9.1 berekende bedragen te verrekenen met al hetgeen opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

10. Tussentijdse afrekening
10.1   Geerlings & Hofstede is te allen tijde gerechtigd tussentijds op dossierniveau de door haar gemaakte kosten, procesvergoedingen (gemachtigdensalarissen), verschotten en (het evenredig deel van) de door haar gerealiseerde provisie aan de opdrachtgever te declareren.

10.2   Geerlings & Hofstede behoudt zich daarbij het recht als vermeld onder 8.4 van deze voorwaarden voor.

11. Betaling
11.1   Voor al hetgeen opdrachtgever aan Geerlings & Hofstede is verschuldigd, geldt een fatale betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Als betalingsdatum wordt aangemerkt de op het bankafschrift van Geerlings & Hofstede vermelde ontvangstdatum.

11.2   Bij overschrijding van de onder 11.1 genoemde betalingstermijn geraakt opdrachtgever van rechtswege en direct, zonder aanmaning, in verzuim.

11.3   Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling binnen de betalingstermijn als onder 11.1 vermeld, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt aangemerkt en genoemde rente wordt berekend over het volledige factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.

11.4   Zodra opdrachtgever de onder 11.1 genoemde betalingstermijn overschrijdt, zal hij, naast de genoemde rente, tevens voor elke ter zake van de openstaande facturen door Geerlings & Hofstede schriftelijk of telefonisch verrichte herinnering en/of aanmaning, een bedrag van € 10,00 te vermeerderen met BTW aan administratiekosten verschuldigd zijn.

11.5   Indien opdrachtgever ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met de voldoening van de aan Geerlings & Hofstede verschuldigde bedragen, is opdrachtgever naast de administratiekosten en rentevergoeding, direct en zonder aanzegging incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend volgens het Geerlings & Hofstede Tarieven Reglement dat van deze voorwaarden onderdeel uitmaakt.

12. Reclames
12.1   Reclames met betrekking tot door Geerlings & Hofstede verrichte werkzaamheden, verleende diensten, in rekening gebrachte bedragen of verstrekte gegevens, dienen door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd, per aangetekende brief, aan Geerlings & Hofstede kenbaar te worden gemaakt binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend, de bedragen in rekening zijn gebracht of de gegevens zijn verstrekt, ook in het geval het een tussentijdse factuur betreft.

12.2   Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Geerlings & Hofstede op te schorten c.q. tot verrekening over te gaan.

13. Geschillen
13.1   Alle geschillen tussen opdrachtgever en Geerlings & Hofstede, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als geschil worden beschouwd, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement waar Geerlings & Hofstede is gevestigd, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

14. Vindplaats en wijziging van deze algemene voorwaarden
14.1   Van toepassing is steeds de laatste versie. Indien opdrachtgever reeds een bestaande relatie van Geerlings & Hofstede is, geldt de nieuwste versie alleen als opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld of in de gelegenheid is gesteld hiervan kennis te nemen.

14.2   Deze algemene voorwaarden inclusief het Geerlings & Hofstede Tarieven Reglement worden ter inzage op de website van Geerlings & Hofstede (www.geerlingshofstede.nl) geplaatst. Zij kunnen tevens van deze website gedownload worden en op eerste verzoek wordt kosteloos een fysiek exemplaar daarvan verstrekt.

Amsterdam, oktober 2016

Geerlings & Hofstede Tarieven Reglement

15. Inleiding
15.1   Dit Geerlings & Hofstede Tarieven Reglement maakt in de meeste actuele versie een onlosmakelijk onderdeel uit van de Geerlings & Hofstede Algemene Voorwaarden.

15.2   Met betrekking tot de tarieven die Geerlings & Hofstede voor haar werkzaamheden in rekening brengt, wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor niet-ambtelijke werkzaamheden en tarieven voor ambtelijke werkzaamheden.

15.3   De tarieven van niet-ambtelijke werkzaamheden gelden ook indien de niet-ambtelijke werkzaamheden zijn verricht in het kader van een opdracht tot het verrichten van ambtelijke werkzaamheden.

15.4   Alle tarieven gelden afzonderlijk naast elkaar, ook indien de betreffende werkzaamheden onder meerdere categorieën en/of noemers vallen.

15.5   Alle in dit reglement genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

15.6   Geerlings & Hofstede behoudt zich het recht voor haar tarieven eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

Tarieven niet-ambtelijke werkzaamheden

16. Basiskosten
16.1   Voor elke aan Geerlings & Hofstede verstrekte opdracht wordt een dossier aangelegd waarin de verstrekte opdracht wordt vastgelegd. Hiervoor wordt een basistarief van € 40,00 per dossier in rekening gebracht.

16.2   Indien de opdracht de executie van meerdere executoriale titels ten aanzien van dezelfde (rechts)persoon betreft, wordt per executoriale titel een dossier aangelegd.

17.A. Incassoprovisie
17.1   Geerlings & Hofstede brengt voor haar incassowerkzaamheden tot aan een gerechtelijke          procedure een incassoprovisie in rekening. Deze incassoprovisie is verschuldigd op basis van het totaal geïncasseerde bedrag.

17.2   Onder geïncasseerd bedrag wordt verstaan: het totaal vanaf het moment van opdrachtverstrekking, van de schuldenaar ontvangen bedrag, ongeacht op welke wijze het bedrag door de schuldenaar is voldaan en ongeacht bij wie het bedrag is voldaan (bij Geerlings & Hofstede, cliënt of opdrachtgever).

17.3   De incassoprovisie wordt berekend aan de hand van de incassoprovisie-tabel die hieronder is weergegeven (tabel staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 01-07-2012).

Incassoprovisie-tabel (WIK tabel):

Hoofdsom tot en met: Toepasselijk percentage: Maximum:
€ 2.500,00 15% over de hoofdsom (min. € 40,00) € 375,00
€ 5.000,00 € 375,00 + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,00) € 625,00
€ 10.000,00 € 625,00 + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,00) € 875,00
€ 200.000,00 € 875,00 + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,00) € 2.775,00
Boven de € 200.000,00 € 2.775,00 + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,00) € 6.775,00

17.B. Afwikkelingskosten (executieprovisie)
Deze kosten zijn verschuldigd over de door Geerlings & Hofstede of de cliënt ontvangen gelden in executiedossiers, oftewel dossiers die aanvangen met de executie van een titel, waarbij Geerlings & Hofstede uit die hoofde geen incassokosten in rekening kan brengen. Deze kosten bedragen:

Tot en met  €       250,00 afwikkelingskosten:  €      35,00
    “  €       500,00    “  €      50,00
    “  €       750,00    “  €      65,00
    “  €     1.000,00    “  €      85,00
    “  €     1.250,00    “  €    100,00
    “  €     1.500,00    “  €    115,00
    “  €     2.000,00    “  €    130,00
    “  €     2.500,00    “  €    145,00
    “  €     3.000,00    “  €    160,00
    “  €     3.500,00    “  €    175,00
    “  €     4.000,00    “  €    190,00
    “  €     4.500,00    “  €    205,00
    “  €     5.000,00    “  €    220,00
    “  €     7.500,00    “  €    270,00
    “  €   10.000,00    “  €    320,00
    “  €   12.500,00    “  €    370,00
    “  €   15.000,00    “  €    420,00
    “  €   17.500,00    “  €    470,00
    “  €   20.000,00    “  €    515,00
    “  €   25.000,00    “  €    560,00
    “  €   30.000,00    “  €    600,00
    “  €   35.000,00    “  €    635,00
    “  €   40.000,00    “  €    670,00
    “  €   45.000,00    “  €    700,00
    “  €   50.000,00    “  €    725,00
    “  €   75.000,00    “  €    750,00
    “  € 100.000,00    “  €    800,00
    “  € 250.000,00    “  €    900,00
    “  € 500.000,00    “  € 1.000,00
 of daarboven    “  € 1.250,00

alles vermeerderd met de b.t.w. Bij berekening van deze afwikkelingskosten is geen basisvergoeding verschuldigd.

18. Juridische werkzaamheden
18.1   Geerlings & Hofstede brengt voor haar juridische werkzaamheden een uurtarief van

€ 150,00 in rekening.

18.2   Hieronder vallen meer specifiek, doch niet uitsluitend de navolgende werkzaamheden:

– juridisch advies;
– het opstellen van juridische correspondentie;
– het opstellen van processtukken;
– het opstellen, toetsen en/of aanpassen van exploten en processen-verbaal;
– rolwerkzaamheden;
– het voeren van onderhandelingen;
– telefonisch of schriftelijk overleg met opdrachtgever, partijen of betrokken derden.

19. Verschotten en kosten van derden
19.1   Verschotten en kosten van derden worden door Geerlings & Hofstede – al dan niet verhoogd met handelings- c.q. administratiekosten – doorberekend aan opdrachtgever.

19.2   Een niet-limitatieve opsomming van de meest voorkomende verschotten en kosten van derden is hieronder weergegeven:

Type verschot/kosten derde Kosten exclusief BTW per
opvraag/inschrijving
Informatiekosten persoons/adresgegevens €            5,00
Informatiekosten KvK Handelsregister €          10,00
Informatiekosten RDW voertuig €          20,00
Informatiekosten inkomstenbron €            5,00
Informatiekosten kadaster €          20,00
Onderzoek verhaal basis personen €          45,00
Onderzoek verhaal basis bedrijven €        125,00
Inschrijvingskosten beslag registergoed €          74,00
Inschrijvingskosten doorhaling beslag €          21,00

20. Rolwerkzaamheden
Voor het voorbereiden en verrichten van rolwerkzaamheden is opdrachtgever – met een minimum van het toegewezen of bij toewijzing geldende salaris gemachtigde – aan Geerlings & Hofstede verschuldigd:

Voorbereiden en opstellen van processtukken € 150,00 per uur
Voorbereiden, reistijd en bijwonen van zittingen € 150,00 per uur
Ontvangen en verwerken van rolberichten € 10,00 per bericht

21. Fax-/print-/kopieerkosten
Voor stukken die per fax worden ontvangen of die na e-mailontvangst dienen te worden afgedrukt, wordt, vanaf 50 pagina’s, per afdruk (A4), een printtarief aan opdrachtgever in rekening gebracht. Wanneer het geen kleurenprint betreft € 0,10 en wanneer het een kleurenprint betreft € 0,15. Dit geldt eveneens voor stukken die gekopieerd dienen te worden.

Tarieven ambtelijke werkzaamheden

22. Ambtshandelingen
22.1   Voor het verrichten van ambtshandelingen is de opdrachtgever aan Geerlings & Hofstede verschuldigd:

– de in verband met de ambtshandelingen gemaakte kosten/verschotten van derden;
– de kosten van juridische werkzaamheden ter voorbereiding van de opdracht;
– de toeslag voor spoedopdrachten;
– de toeslag voor opdrachten die buiten de gewone kantoortijden van Geerlings & Hofstede plaatsvinden;
– de toeslag voor het stand-by houden van ambtelijke capaciteit;
– de toeslag voor buitengewone duur van de opdracht;
– de toeslag voor het bezoeken van meerdere adressen per exploot;

22.2   Alle verschotten en toeslagen gelden naast het BTAG tarief en worden onderling tevens naast elkaar in rekening gebracht. Indien dus meerdere verschotten en toeslagen van toepassing zijn, zullen deze separaat gelden bovenop het BTAG tarief.

23. Toeslag spoedopdrachten
23.1   Onder spoedopdrachten wordt verstaan: elke opdracht waarvan de voorbereiding, aanvang of uitvoering op dezelfde dag dient te geschieden als de dag waarop de opdracht Geerlings & Hofstede heeft bereikt.

23.2   De toeslag voor spoedopdrachten bedraagt € 50,00 per proces-verbaal/exploot.

24. Toeslag opdrachten buiten de gewone kantoortijden
24.1   Onder opdrachten buiten de gewone kantoortijden wordt verstaan: elke opdracht waarvan de voorbereiding, aanvang of uitvoering zich buiten de gewone kantoortijden van Geerlings & Hofstede bevindt. De gewone kantoortijden van Geerlings & Hofstede zijn – met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en daarmee gelijkgestelde explootvrije dagen – van maandag t/m vrijdag van 08.45 uur tot 17.00 uur.

24.2   De toeslag voor opdrachten buiten de gewone kantoortijden is € 150,00 per uur, per medewerker/deurwaarder.

25. Toeslag stand-by houden van ambtelijke capaciteit
Indien in verband met de opdracht wordt verzocht om medewerkers en/of deurwaarders op afroep beschikbaar te houden, geldt gedurende de afgesproken afroeptijd een stand-by tarief van € 150,00 per uur, per medewerker/deurwaarder.

26. Toeslag buitengewone duur van de opdracht
Indien de opdracht tot het verrichten van een of meerdere ambtshandelingen inclusief voorbereiding en uitvoering meer dan een uur in beslag neemt, dan geldt een toeslag buitengewone duur van de opdracht ten aanzien van de duur na dit eerste uur. Deze toeslag bedraagt € 150,00 per uur, per deurwaarder.

27. Toeslag meerdere adressen per exploot
Indien voor een exploot meerdere adressen dienen te worden bezocht, dan geldt voor elk te bezoeken adres een toeslag gelijk aan het BTAG tarief ter zake van het betreffende exploot.

28. Annulering opdracht voor aanvang voorbereiding
Indien een opdracht na ontvangst door Geerlings & Hofstede, maar voor aanvang van de voorbereiding, door de opdrachtgever wordt ingetrokken, dan is de opdrachtgever de basiskosten verschuldigd, onverminderd de overige kosten zoals die van de stand-by tijd.

29. Annulering opdracht na aanvang voorbereiding
Zijn na ontvangst van de opdracht reeds voorbereidingswerkzaamheden verricht en wordt de opdracht ingetrokken voor aanvang van de ambtshandeling, dan worden de voorbereidingswerkzaamheden als juridische werkzaamheden aangemerkt.

30. Staking tijdens uitvoering ambtshandeling
Wordt een ambtshandeling al dan niet op verzoek van opdrachtgever tijdens de uitvoering gestaakt, dan geldt het tarief als ware de ambtshandeling voltooid.

31. Vergeefs exploot/beslag
Voor ambtshandelingen welke ter plaatste vergeefs blijken te zijn, wordt een gereduceerd tarief van € 50,00 in rekening gebracht. Dit gereduceerde tarief geldt niet voor achteraf bekend geworden feiten of omstandigheden die het exploot of beslag vergeefs maken.

32. Planning ontruimingen en beslagen
Ter dekking van de hierbij betrokken arbeidsintensieve voorbereidingen, geldt per dossier dat voor ontruiming/politiebeslag is gepland, een forfaitair bedrag van € 50,00 planningskosten.

33. Opslag / gerechtelijke bewaargeving
Voor goederen die Geerlings & Hofstede in het kader van de opdracht onder zich houdt, of goederen welke ter gerechtelijke bewaring onder Geerlings & Hofstede berusten, is opdrachtgever per dossier waar dit in is geschied, minimaal een bedrag ad € 10,00 per dag aan opslagkosten verschuldigd, onverminderd de overige kosten – waaronder die van derden – betrokken bij vervoer en opslag van de betreffende goederen.

34. Samenvattend kosten- en toeslagenoverzicht bij ambtshandelingen:

Soort Tarief
Uitbrengen exploot of proces-verbaal BTAG-tarief per gerekwireerde
Verschotten en kosten derden p.m.
Juridische werkzaamheden € 150,00 per uur
Toeslag spoed € 50,00 per proces-verbaal/exploot
Toeslag buiten gewone kantoortijden € 150,00 per uur per
medewerker/deurwaarder
Toeslag stand-by € 150,00 per uur per deurwaarder
Toeslag buitengewone duur € 150,00 per uur per deurwaarder
Toeslag meerdere adressen per exploot BTAG-tarief per te bezoeken adres
Annulering voor aanvang voorbereiding € 40,00
Annulering na aanvang voorbereiding € 150,00 per uur
Staking ambtshandeling tijdens uitvoering Tarief als ware voltooid
Vergeefs exploot € 50,00
Planning ontruiming / beslag € 50,00

35. Constateringen
Voor het doen van constateringen en de uitwerking daarvan, wordt per betrokken medewerker een uurtarief van € 150,00 in rekening gebracht.

36. Toezicht veilingen
Voor het ambtelijk toezicht houden op veilingen, is opdrachtgever per betrokken deurwaarder een uurtarief van € 175,00 verschuldigd. Dit tarief is tevens van toepassing op de voorbereiding en afwikkeling van de opdracht.

Amsterdam, oktober 2016

Klik hier om een kopie van onze algemene voorwaarden op te slaan.