Meer aandacht, meer resultaat.

Home

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.geerlingshofstede.nl) van Geerlings & Hofstede. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Geerlings & Hofstede besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Geerlings & Hofstede garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienst. Geerlings & Hofstede kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Geerlings & Hofstede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Geerlings & Hofstede behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beƫindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Geerlings & Hofstede is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beƫindiging.

De Geerlings & Hofstede site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Geerlings & Hofstede liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Geerlings & Hofstede. Geerlings & Hofstede is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Geerlings & Hofstede geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Geerlings & Hofstede garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Geerlings & Hofstede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan gebruik van deze internetsite dat leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of strijd met wet- en regelgeving.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@geerlingshofstede.nl